•         კომფორტული, მყუდრო, დაცული გარემო და სასწავლო პროცესს მორგებული ინფრასტრუქტურა;
 •      კვალიფიციური, კეთილგანწყობილი მასწავლებლები, აღმზრდელები და მომსახურე პერსონალი;
 •      სასწავლო და აღმზრდელობითი საავტორო პროგრამები;
 •         მცირერიცხოვანი ჯგუფები;
 •      უცხო ენებისა და მათემატიკის გაღრმავებული სწავლება;
 •        გერმანულ ენაში  დიპლომის (DSD) მიღების შესაძლებლობა;
 •        გახანგრძლივებული დღის რეჟიმი (09:00 -17:30სთ) და ორჯერადი კვება;
 •        საჭიროების შემთხვევაში მორიგე პედაგოგი 18:15სთ-მდე და მოსწავლეებთან ინდივიდუალური მუშაობა;
 •        სპეციალური პროგრამები უცხოეთიდან ჩამოსული მოსწავლეებისათვის;
 •        გაცვლითი პროგრამები გერმანიისა და ავსტრიის სკოლაებთან. „ანი-ZET” გერმანიის პარტნიორი სკოლაა;
 •        ესთეტიური აღზრდის პროგრამა და შემოქმედებითი სტუდიები;
 •        მრავალფეროვანი და საინტერესო ღონისძიებები;
 •        კლუბი და გამომცემლობა „ა-Z”;
 •        ღია გაკვეთილები მუზეუმებსა და თეატრებში. ლაშქრობები, ექსკურსიები;
 •      სპორტულისექციები;
 •        კვალიფიციური ექიმის, ფსიქოლოგის მომსახურება;
 •        სასკოლო ფორმა და სატრანსპორტო მომსახურება - დამატებითი თანხის პირობებში;